سلامت سالمندان با باغبانی

سلامت سالمندان
استاندارد

سلامت سالمندان با باغبانی و انجام کارهای ساده منزل افزایش می یابد. باغبانی، خطر سکته سالمندان را کاهش می‌دهد! باغباني درماني هم باعث افزايش سلامت عمومي و عزت نفس سالمندان مي شود و هم به عنوان يک درمان غيردارويي و کم هزينه براي ساير گروه هاي بيماران نيز پيشنهاد مي گردد. در تحقیقاتی که پژوهشگران…