سینوزیت چیست و راههای درمان آن کدام است؟

درمان سینوزیت
استاندارد

از سردرد های مکرر رنج می برید؟ خلطهای گلو ناراحتتان می کند؟ روی سرتان احساس سنگینی می کنید؟ تنفستان دچار مشکل شده است؟ بی شک شما سینوزیت دارید و هر چه زودنر باید آن را درمان کنید. سینوزیت چیست؟ هر انسانی در پیشانی و اطراف بینی و گونه خود حفره های کوچکی پر از هوا…